Untitled Document ประวัติความเป็นมา    โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ( Lampang College of commerce and Technology LCCT )
ตั้งอยู่เลขที่ 173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง52100 เป็น โรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่น ของ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ที่ต้องการจะเห็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของประเทศ ในมาตรฐานสากล เพื่อให้เด็ก เยาวชน ในจังหวัดลำปาง และภาคเหนือได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ ภาษาและเทคโนโลยี โดยไม่ต้องจากบ้านไปไกล ถึงเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัด เริ่มจากอาคารไม้เล็กๆ ชั้นเดียว ทำเป็นห้องเรียน 3 ห้อง ลึกเข้าไปในสวนผลไม้ที่ได้รับมรดก จาก แม่โต้ย จิวะสันติการ ในปี พ.ศ 2514 โครงการโรงเรียนในฝันเริ่มต้นขึ้นภายใต้ชื่อ โรงเรียนลำปาง พาณิชยการ (ลป.พ.) มีนักศึกษาจำนวน 50 คน พร้อมคณาจารย์ 4 ท่าน ได้แก่ อ.สุธีรา จิวะสันติการ อ.กิตติพงศ์ จิระเมธาธร อ.เกสรา ยมจินดา และ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้ก่อตั้งทำหน้าที่ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนหนังสือและอาจารย์ปกครอง มีตราสัญลักษณ์ ประจำโรงเรียนคือ คบเพลิงและหนังสือ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง การเรียนการสอนและการปกครอง จึงเต็มไปด้วยความเข้มงวดกวดขัน ทุกคนต้อง เรียนอย่างจริงจังจริงจัง ทำงานหนัก ความประพฤติต้องเรียบร้อย ตั้งแต่การแต่งกาย การมาเรียน ตลอดจนความรับผิดชอบ ยังผลให้นักศึกษายุคบุกเบิก เริ่มต้นมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีชื่อเสียงไปสู่โลกภายนอก ได้รับการกล่าวขานว่า "นักเรียนพาณิชย์ ระเบียบวินัยและความประพฤติดี "  เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ปกครอง นักศึกษาจึงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปี พุทธศักราช 2515 อาคารตึก 3 ชั้น ถูกสร้างขึ้นและยังคงอยู่ใช้เป็นศูนย์ภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ตามด้วยอาคาร หูกวาง ซึ่งเป็น อาคารไม้ชั้นเดียว ในปี 2518 และในปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วเช่นเดียวกับอาคารลิ้นจี่ อาคารตึก 3 ชั้นถัดมาชื่อ อาคารลำไย สร้างขึ้นในปี 2521 และได้เปลี่ยนสภาพเป็น ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และอาคารจามจุรีที่สร้างขึ้นในปี 2526 ใช้เป็นภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน

     ปีพุทธศักราช 2522 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนลำปางพาณิชยการ เป็น ลำปาง-พาณิชยการและเทคนิค (ลป.พท.) ตราสัญลักษณ์ ของสถาบันคือ เรือใบ สายน้ำ และดวงอาทิตย์ ขยายการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. รุ่นแรก
     ปีพุทธศักราช 2524 เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคนิค เป็น โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี และเปิดสอนหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน ต่อมาใน
     ปีพุทธศักราช 2532 LCCT ประกาศแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ 3 ประการ

  1. Modernization การพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ตลอดเวลา ทั้งวิธีคิด วิธีทำงาน ตลอดจน อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี
  2. Technologicalization พัฒนาระบบการบริหาร การทำงาน การเรียน การสอน โดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. Internationalization  สู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ ระบบต่างๆ ในการบริหาร การทำงานและการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานสากล และเปิดสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาและภาษาต่างประเทศ

          ด้วยแนวทางในการพัฒนา  3 แนวทางดังกล่าว นับเป็นยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ LCCT ได้พัฒนาสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษาอย่างก้าวกระโดด สู่ระบบการบริหารจัดการที่ เป็นสากล การเรียนการสอนเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ สนุกสนานและอบอุ่น ตลอดจน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปี พุทธศักราช 2535 LCCT ก้าวสู่มิติ การศึกษา นานาชาติ โดยเปิดหลักสูตร LVT และ IEP ซึ่งเป็นหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ตลอดจน สถาปนาความสัมพันธ์กับสถาบัน การศึกษาในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้คนต่างจังหวัด ได้ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย ไปถึงต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน LCCT ได้ เชื่อมโยงเครือข่าย INTERNET เข้าสู่ระบบบริหาร บริการและการเรียนการสอน ให้นักศึกษา สามารถ เข้าสู่ระบบข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับโลกได้ เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่จำกับตลอดเวลา เพิ่มขีดความ สามารถในการศึกษาหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด และจากระบบดังกล่าว
         ทีมงานของ LCCT ได้พัฒนา ระบบการศึกษาผ่าน INTERNET ที่เรียกว่า E-LEARNING ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตน เอง ทุกเวลาทุกสถานที่ ทุกโอกาสที่ต้องการ นับเป็นระบบ E-LEARNING เป็นแห่งแรก และเป็นแห่งเดียวในระดับ มัธยมปลายและอาชีวศึกษาในภาคเหนือ