Untitled Document

 

ปรัชญา

“ชีวิตที่สมบูรณ์ คือ การที่มีความรู้ มีทักษะ ฝีมือ มีประสบการณ์ พัฒนาความเป็นเลิศทางปัญญา และ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม นำไปสู่ชีวิตที่มีความมั่นคง ก้าวหน้า และ ผาสุก”

 

วิสัยทัศน์ 

“ เราคือสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งการเรียนรู้ และความสุข  มุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพด้านวิชาชีพ ภาษา และเทคโนโลยีสู่อาเซียน ด้วยมาตรฐานการจัดการและนวัตกรรมอันทันสมัย ”

 

เอกลักษณ์

“สถาบันที่ทันสมัย เน้นเทคโนโลยีและภาษา”
          หมายถึง LCCT เป็นสถาบันที่มี
                1.  ความทันสมัย (Modernization) หมายถึง การพัฒนาสถาบันไปสู่ความทันสมัย ตลอดเวลาทั้งวิธีคิด วิธีทำ วิธีทำงาน ตลอดจนอาคารสถานที่ และเทคโนโลยี
                2.  เทคโนโลยี (Technologicalization) พัฒนาระบบการบริหาร การทำงาน การเรียนการสอน โดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                3.  ภาษา และ ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) สู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ การปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบต่าง ๆ ในการบริหาร การทำงานและการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานสากล และเปิดสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาและภาษาต่างประเทศ

 

อัตลักษณ์

             “Young Professional”  หรือ “นักศึกษามืออาชีพรุ่นเยาว์” หมายถึง นักศึกษาที่พัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ

 

พันธกิจ

             1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน
                2.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน
                3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้เหมาะสมและทันสมัย
                4.  สร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัยเชื่อมโยงสู่อาเซียน
                5.  พัฒนา LCCT ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ

 

ค่านิยม

“มุ่งมั่น เสียสละ แสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”

  •  มุ่งมั่น

    ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นเปี่ยม ในอันที่จะทำสิ่งใด ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จให้
จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกำลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และไม่ว่าจะยากสักปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาด พลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่น จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรมของการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียร ความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความกล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้คนสามารถทำงานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบผลสำเร็จได้

  •  เสียสละ

   ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันแก่บุคคลที่ควรให้
ด้วยกำลังกาย กำลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอง

  •  แสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

    การแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ การที่บุคคลพยายามที่จะ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตน เพื่อสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือ เป้าหมายที่ตนตั้งไว้

 

คำขวัญ

       “รับผิดชอบ  ทำงานเก่ง  สู้อาเซียนได้”

หมายถึง นักศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง  มีความสามารถและสมรรถนะในการทำงานให้สำเร็จและมีคุณภาพงานที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขันกับคนในกลุ่มประเทศอาเซียน