Untitled Document

ปรัชญา/วิสัยทัศน์


ปรัชญา

"  ชีวิตที่สมบูรณ์คือ  การที่มีความรู้  มีทักษะ ฝีมือ  มีประสบการณ์พัฒนาความเป็นเลิศทางปัญญาและมีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามนำไปสู่ชีวิตที่มีความมั่นคงก้าวหน้าและผาสุก"

 


วิสัยทัศน

 "เราคือสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งการเรียนรู้ และความสุข   มุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพด้านวิชาชีพ ภาษา และเทคโนโลยีสู่อาเซียน 
ด้วยมาตรฐานการจัดการและนวัตกรรมอันทันสมัย"

 


พันธกิจ

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน
  • ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ในการ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เชี่ยวชาญ  ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้เหมาะสมและทันสมัย
  • สร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัยเชื่อมโยงสู่อาเซียน
  • พัฒนา LCCT ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ   

อัตลักษณ์“  Young  Professional  ”

 

Young Professionalหมายถึง

  • นักศึกษา LCCT มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
  • อาชีพนั้นเป็นอาชีพอาศัยวิชาความรู้ ความชำนาญที่เชี่ยวชาญ เนื่องจากได้รับการสั่งสอน อบรม บ่มเพาะมาเป็นระยะเวลาหลายปี
  • นักศึกษา LCCT มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณ เกียรติยศ และ ศักดิ์ศรีของ การประกอบอาชีพตลอดเวลา