โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
     

ระดับ ปวช
     สาขางานการบัญชี
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานการขาย


          รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจในสายงานด้านบริหารธุรกิจ และพร้อมที่จะทำงานในสาขานี้
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อเป็นนักบัญชี นักการตลาด นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ เลขานุการ
นักธุรกิจ


ระดับ ปวช
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานยานยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานเครื่องมือกล


   เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ควบคู่กับ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาประกอบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ควบคู่กับการ ฝีมือในแต่ละสาขา ซึ่งทำให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ พร้อมจะเป็นช่างเทคนิคฝีมือสมัยใหม่ ปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานได้ทุกระดับ

ระดับ ปวช Language Vocational Training (LVT)
เลือกภาษา อังกฤษ จีน
   Accounting 
    Marketing  
   Computing  
   Tourism Industry   
   Business Language


      ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร LCCT และความมีชื่อเสียงและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ LCCT ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ เสริมศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ระดับ ปวช หลักสูตร ช่างอุตสาหกรรม เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (สจพ.)

  สาขาเครื่องกล
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมโยธา


อำนวยการหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ควบคุมมาตรฐานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) วุฒิที่ได้รับมี 2 วุฒิ คือ ปวช.3 และ ม.6 ระยะเวลาในการเรียน 3 ปี (หลังจบ ม.3) เส้นทางในอนาคต จบแล้วสามารถเรียนปริญญาสายตรง คือ ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ที่ วทอ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) หรือสอบเอนทรานซ์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

เรียนเตรียมวิศวกรรมที่ LCCT จบระดับ ปวช. ใช้เวลา 3 ปี สามารถใช้สิทธิรับโค้วต้าเรียนต่อระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน (Entrance) หากสามารถสะสมเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป


คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร ปวส. ใหม่แกะกล่องจาก LCCT ต่อยอดความสามารถด้าน IT ให้กับนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
สู่สังคมคน IT ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักสูตรการเรียน จากกรมอาชีวศึกษา