Untitled Document
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
อาจารย์สุธีรา จิวะสันติการ ที่ปรึกษา
ดร.กรวิก พรนิมิตร รองประธานกรรมการบริหารฯ
อาจารย์นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ รองประธานกรรมการบริหารฯ
ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ที่ปรึกษา
อาจารย์โอรีนทร์ จิวะสันติการ ผอ.สำนักงานรองประธานฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.เกณิกา ช่วยเจริญ


ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ

อ.อินทิรา ทนันไชยชมภู