Untitled Document


 

 

สาขาคอมพิวเตอร์
     

      ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นปัจจัยสร้างโอกาส ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นความได้เปรียบในการทำงานหรือประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้เป็นคนที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ
     สนุกกับการเรียนในระดับ ปวช ผู้เรียนจะได้รับการวางพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic , การสร้างเว็บไซต์และการออกแบบงานกราฟฟิกแบบ 2 มิติ
     ระดับ ปวส ผู้เรียนจะได้ทำการวิเคราะห์ระบบเพื่อนำมาสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในงานธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Stanalone หรือแบบ Online รวมถึงการสร้างเว็บ E-commerce การออกแบบผลงานทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ และการสร้างสื่อ Animation ต่าง ๆ


สาขาการบัญชี
     ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องมีระบบบัญชี การชำระภาษี มีการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ความ ต้องการผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพการบัญชี ก็ย่อมเพิ่มขึ้น อาชีพอิสระ รับทำบัญชี วางระบบบัญชี เปิดสำนักงานตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาสำนักงานทนายความ เนื่องจากบัญชีเป็นมาตราฐานสากลที่นำไปใช้ปฏิบัติงานได้ทั่วโลก

สาขาการตลาด
     "ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง วิชาชีพด้านการตลาดยิ่งมาแรง" นี่เป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่เรียนในสาขาการตลาด เพราะปัจจุบันการตลาดคือหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ ด้วยการใช้เทคนิคและหลักการ บริหารการตลาด ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรณ์