Untitled Document

 
 

       หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้มาเปิดทำการเรียนการสอนที่ LCCT. ภายใต้ การนำของ ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ  ได้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2545 โดย   ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี ให้ใช้หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารีย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะทีมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ     เป็นผู้กำกับดูและควบคุมทางด้านคุณภาพวิชาการในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับชั้น โดยสาขาที่เปิดสอนคือ สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครื่องกล  ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับช่างอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี และปัจจุบัน เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับที่ 2 ในปี 2549 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพระจอมจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสาขาเพิ่มเติมคือ สาขาโยธา   มีรองศาสตราจารย์ศิวิไล  ถนอมสวย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันเป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ LCCT. และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ     ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) เมื่อพุทธศักราช  2502  ชื่อว่า โรงเรียนเทคนิค ไทย-เยอรมัน  ในสมัยนั้นได้ผลิตนักศึกษาให้มีความชำนาถด้านงานฝีมือออกมารับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในขณะนั้น ณ ปัจจุบันทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน     เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งเป็นการขยายโอกาสของนักศึกษาในการศึกษาต่อของหลักสูตร  ระดับวิชาชีพ (ป.วช.)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ในแต่ละสาขาวิชาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของประเทศในสภาวะปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เป็นสถานศึกษาของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพ (ป.วช.)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์    3  สาขา  และเป็นหลักสูตรเดียวกับที่เปิดการเรียนการสอนที่ LCCT. ได้แก่ 

  1. สาขาเครื่องกล
2. สาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
3. สาขาโยธา
4. สาขาสถาปัตยกรรม
5. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

      โดยรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่  3  และต้องมีคะแนนเฉลี่ย ทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยได้เกรดไม่ต่ำกว่า  2.50 ขึ้นไป  โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปราะกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  จะเรียนวิชา  ศึกษาทั่วไป  ดือ  คณิตศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  ภาษา และสังคม  เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  และยังเรียนวิชาทฤษฏีช่างพร้อมทั้งต้องลงฝึกปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมด้วยตลอดหลักสูตร  3  ปี  

 


         

 เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาระดับ  ป.วช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  ของโรงเรียนแล้ว มีทางเลือกในการศึกษาต่อได้  4  ทางเลือก  ดังนี้
       1.  ถ้านักศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย  4  ภาคเรียน  2.50  ขึ้นไป จะได้รับโควต้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือทันที ในขณะที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ชั้น ปวช.3 ปีการศึกษาที่ 1 และได้รับโควต้าเรียนดี  ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้  ซึ่งจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เช่นเดียวกัน  และยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 1  สาขาวิชา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต  2  สาขาวิชา  โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชา  ดังนี้
เทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี 11 สาขาวิชา

 

1.  เทคโนโยลีวิศวกรรมเครื่องมือ
2.  เทคโนโยลีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
3.  เทคโนโยลีวิศวกรรมการเชื่อม
4.  เทคโนโยลีวิศวกรรมพอลิเมอร์
5.  เทคโนโยลีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
6.  เทคโนโยลีวิศวกรรมยานยนต์
7.  เทคโนโยลีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
8.  เทคโนโยลีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
9.  เทคโนโยลีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10.  เทคโนโยลีวิศวกรรมโยธา
11.  เทคโนโยลีวิศวกรรมไม้

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี  1  สาขาวิชา

  1.  การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี  2  สาขาวิชา

 

1.  ออกแบบภายใน
2.  ออกแบบเซรามิกส์

       2.  นักศึกษาสามารถสอบตรง เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนี้
       วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มี  11  สาขาวิชา

 

1.  วิศวกรรมเครืองกล
2.  วิศวกรรมไฟฟ้า
3.  วิศวกรรมการผลิต
4.  วิศวกรรมเคมี
5.  วิศวกรรมโยธา
6.  วิศวกรรมอุตสหการ
7.  วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
8.  วิศวกรรมวัสดุ
9.  วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
10. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
11. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       3. นักศึกษาสามรถสอบ  Entrance  เข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  โดยมีการให้สอบ GAT, PAT ได้
 

      การเรียนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะมีทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวที่จะจบการศึกษาในระดับปริญาตรี  ได้  คือ  การสอบสอบ GAT, PAT  เท่านั้น หรือสอบตรงเท่านั้น

      การพัฒนาของหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของโรงเรียน เริ่มโครงการส่งครูไปพัฒนาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการเรียนการสอนของครู ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตลอดจนบางรายวิชาได้ส่งนักศึกษาไปเรียนที่วิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้คุณภาพ และบางรายวิชาได้เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยฯ มาสอนให้นักศึกษาที่ LCCT. จนทำให้นักศึกษามีคุณภาพ สามารถได้รับโควต้าไปศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) ในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

รุ่นที่เข้าศึกษา

จำนวน
นักศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ศึกษาต่อ ป.ตรี
วทอ.มจพ.

ศึกษาต่อ
สถาบันอื่น

1

27 คน

2547

85.16%

14.84%

2

22 คน

2548

63.64%

36.36%

3

10 คน

2549

80.00%

20.00%

4

35 คน

2550

60.00%

40.00%

5

38 คน

2551

73.68%

26.32%

6

55 คน

2552

60.00%

40.00%