- สำนักจัดหางาน จังหวัดลำปาง
- เว็บจังหวัดลำปาง
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2551

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2552
- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2553
- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2554

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2555

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2556

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2557

- รายงานคุณภาพปีการศึกษา ประจำปี 2558


- งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2557

- งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2556

- งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

- งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555


- ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2557

- ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2556

 

 

 

 อีเมล ** ชื่อเรียก@lcct.ac.th
รหัสผ่าน