Untitled Document

ทำเนียบครูดีเด่น
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหารดีเด่น
  นายปรีชา        อูปคำ

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

 

นางเนตรนภา              วงค์จันทร์       

ครูผู้สอนดีเด่น
 

1.  นางสมจิตร             ฐานวิเศษ                    
2.  นางสาวอัญชุลี       พันธ์เครือบุตร            
3.  นายประภัสพงศ์    พึ่งธรรม         
4.  นายชิษณุพงศ์         ณ ลำปาง 
5.  นางพรศิริ                อูปคำ               
6.  นางสาวรุจน์จิภา    ธรรมวงค์                    

 

ครูดีศรีเอกชน
  นายมณัฐ             เฮ่ประโคน  
พนักงานดีเด่น
  นางเพียร    บุพชาติ
 


ผู้ได้รับรางวัลโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2557

ประเภท  “ครูดีที่หนูรัก”   (ครูดีวันเด็ก)   นายอนุชา  สุนันต๊ะ  (เหรียญทองแดง)
ประเภท   “สุดยอดครูดี”   (ครูดีวันครู)    นายมณัฐ   เฮ่ประโคน  (เหรียญเงิน)


ทำเนียบครูดีเด่น
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2556
ผู้บริหารดีเด่น
  นางอัจฉรา            เฮ่ประโคน

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

 

นายศักดิ์ชัย           ยอดเมือง               

ครูผู้สอนดีเด่น
 

1.  นางพัฒน์สรณ์   ธำรงโรจนโกมล              
2.  นายอนุชา         สุนันต๊ะ                      
3.  นางสุชีรา          ทิพย์รักษ์                    
4.  นางสาวรุ่งฤดี    พรมแก้วงาม               
5.  นายสิทธิเดช      บุญศรี                         

ดีเด่นด้านวิชาการ      
ดีเด่นด้านวิชาการ
ดีเด่นด้านวิชาการ
ดีเด่นด้านกิจกรรมกีฬา
ดีเด่นด้านงานพัฒนาวินัยนักศึกษา

ครูดีศรีเอกชน    
  นางหัสยา        วงค์วัน  
พนักงานดีเด่น
  นางเพียร    บุพชาติ

ทำเนียบครูดีเด่น
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555
ผู้บริหารดีเด่น
  นางสาวสร้อยทอง    เรือนคำ

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

 

นางสาวเพ็ญนภา      ศิริมังคลากุล        

ครูผู้สอนดีเด่น
 

นายนฬินทร                   กองทอง               

นางจารุพร                      ทำไธสง

นางสาวปราณี                เซมา       

 นางจรรยา                       ชมภูศรี 

 

พนักงานดีเด่น
  นางเพียร    บุพชาติ

 

ทำเนียบครูดีเด่น
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2553
ผู้บริหารดีเด่น
  นางสาวนันทกา โกมลเสน
ครูสายสนับสนุนดีเด่น
 

นาง ศิรประภา อุดหมอ

นาย บุญเทียน พรมปิงเครือ

นาย รัตนชัย สมพิศ

ครูผู้สอนดีเด่น
 

นาง จารุพร ทำไธสง

นาย สมชาย อินธิมา

นางสาว วัชราวลัย ธรรมลังกา

นาย สันติราษฎร์ สุธรรม

นาง รัตภรณ์ ช่างเหล็ก

นาง สร้อยแก้ว ดวงเบี้ย

นาง พรศิริ อูปคำ

นาย วุฒิชัย ชัยวัง

นาย ปรีชา อูปคำ

นาย วสันต์ วงศ์คำมา

พนักงานดีเด่น
  นาย ธงชัย วีระชนม์
   
 

นายกิตติเชษฐ์ สดใส รางวัลเหรียญทองแดงครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากคุรุสภา
นางเอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้จัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ จากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
นายพิษณุ ฟูใจ รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสะพานของกรมทางหลวงในงาน Lanna- Bridge จัดโดย

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมและมีผลงานออกแบบร้านกาแฟมุมสบายๆสไตล์ทันสมัยจัดโดย

ทีโอเอเพ็นท์ (ประเทศไทย)จำกัด จนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผลงานยอดเยี่ยม โชว์ที่อิมแพคเมืองทองธานี

 

ทำเนียบครูดีเด่น
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2552
ผู้บริหารดีเด่น
  นางสาว เทพี มโนวงศ์
ครูสายสนับสนุนดีเด่น
 

นางสาว เปรมสิณี มังจักร์

ครูผู้สอนดีเด่น
 

นาย เด่น กาดีวงศ์

นางสาว กฤษณา คำเครื่อง

นาย ชัยวัฒน์ สมศรี

นาย ชาญชัย ศิวิไล

นางสาว ชุติมา ลาดปละ

นาง เปรมวิกา แลสันกลาง

นางสาว ณัฐเลขา ดอนอุบล

นาย โกมล สายวงศ์เปี้ย

นาง สุภาพร พลสิมมา

นางสาว กรรณิการ์ วังธิยอง

นาย ปรีชา กิตติกานันท์

นาย มานิตย์ สุวรรณมณี

   
 

นางพิมพร เทพปินตา  ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียน ขนาดใหญ่ดีเด่น

นางสาวสุวัฒนา หาญกิติวัฒน์ ครูดีเด่นเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ของคุรุสภา

นางเอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ ครูดีเด่นเหรียญทอง กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 3-4 ของคุรุสภา

รับโล่ห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

   

ครูผู้สอนที่มีผลงานในระดับเหรียญเงินของแต่ละกลุ่มสาระในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

 

นางรัตนากร วงศ์ศรี  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

นางตวงรัตน์ รองกลัด  กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา

นายรัฐสิทธิ์ ยะจ่อ  กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสร้อยแก้ว ดวงเบี้ย  กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสวัสดิ์ อินต๊ะสงค์  กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

 

ทำเนียบครูดีเด่น
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2551
ผู้บริหารดีเด่น
 

นาง รัตนากร วงศ์ศรี

ครูสายสนับสนุนดีเด่น
 

นาง เกณิกา ช่วยเจริญ

ครูผู้สอนดีเด่น
 

นาย สวัสดิ์ อินต๊ะสงค์

นาย พงษ์รัฐการ วงศ์จันทร์

นาย ยุทธกรานต์ โชติรัตน์

นาย อนุชา สุนันต๊ะ

นาย อัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม

นาย ยุทธนา มาชัยวงค์

นางสาว ผ่องพรรณ ติ๊บบุตร

นาง อัจฉราพร ปิงไฝ

นาง ดารารัตน์ เมืองคำบุตร

นางสาว สมพร คงขยัน

นาง รัชดาภรณ์ ไผทพฤกษ์

นาย มณัฐ เฮ่ประโคน

นาย นฬินทร กองทอง

   
 

ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต1
นางสาว อัญชุลี พันธ์เครือบุตร เหรียญทอง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์(3-4)

นางสาว เจติยา บุญเป็ง เหรียญทอง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(3-4)

นาง สุชีรา ทิพย์รักษ์ เหรียญทอง กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ(3-4)

นาง สิริกุล อัศวินวงศ์ เหรียญทองแดง กลุ่มสาระภาษาไทย(3-4)